E-Faktura

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Serdecznie zachęcamy do uruchomienia usługi e-FAKTURA, umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (mailem) faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, wraz z dokumentami przewozowymi oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów / faktur.

Klientów, którzy chcieliby korzystać z e-FAKTURY, prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza. Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, wraz z dokumentami przewozowymi oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów, zgodnie z oświadczeniem dostępnym pod formularzem. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE E-FAKTURY

§ 1

Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, wraz z dokumentami przewozowymi oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów / faktur.

Wystawca zobowiązuje się przesyłać drogą elektroniczną, w formacie PDF, faktury oraz wszelką inną korespondencję związaną z realizacją umowy. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur.

§ 2

Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e-mail: faktury@enpire.pl bądź innego adresu mailowego z domeny @enpire.pl

Nabywca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest adres e-mail wskazany w formularzu. Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się przesłać potwierdzenie otrzymania faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2.

Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w § 2 poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną.

§ 3

Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

§ 4

W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w § 1, wystawca traci prawo do wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. Informację o cofnięciu zezwolenia należy przesłać na adres e-mail faktury@enpire.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wystawcy faktury.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62