Reklamacje

Ciężarówka z kontenerem w porcie załadunkowymCiężarówka z kontenerem w porcie załadunkowym

Reklamacja jest roszczeniem złożonym w formie pisemnej, związanym z uszkodzeniem, utratą lub ubytkiem w przesyłce, powstałym w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania lub opóźnieniem w przewozie przesyłki.

Zakres i zasady naszej odpowiedzialności regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw i umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Reklamacje może złożyć osoba uprawniona. W przypadku spedycji towarów jest to zleceniodawca lub osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką (nadawca lub odbiorca). Roszczenie zleceniodawcy przeciwko spedytorowi winno być złożone spedytorowi w formie pisemnej:

 • w dniu rozładunku – przy stwierdzeniu szkody widocznej na rozładunku,
 • nie później niż 5 dni od chwili rozładunku – w przypadku stwierdzenia szkody niewidocznej na rozładunku,
 • nie później niż 14 dni od chwili rozładunku – w przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie.

Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty określające stan przesyłki oraz opisać okoliczności powstania szkody/braków.

Reklamacje należy przesłać pocztą na adres:

ENPIRE Łukasz Wojciechowski, ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz, PL z dopiskiem „Reklamacja”

Dla zachowania terminu można, dodatkowo, przesłać reklamację drogą elektroniczną na adres: reklamacje@enpire.pl, jednak rozpatrywanie rozpocznie się po otrzymaniu oryginału dokumentów drogą pocztową.

Informujemy, że spisanie protokołu szkody w obecności kierowcy nie jest reklamacją, lecz jedynie wniesieniem zastrzeżeń do stanu przesyłki i samo w sobie nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych.

UWAGA! Złożenie reklamacji nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za usługę spedycyjną.

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji (należy załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego):

 • poprawnie wypełniony dokument zgłoszenia reklamacyjnego,
 • oryginał listu przewozowego z wpisanymi zastrzeżeniami odnośnie przesyłki,
 • protokół szkody – określa m.in. rodzaj, okoliczności i rozmiar szkody. Jest dokumentem dwustronnym spisanym przez odbiorcę i kierowcę dostarczającego przesyłkę, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem*,
 • kopię faktury handlowej i specyfikacji handlowej towarzyszącej przesyłce, potwierdzoną za zgodność z oryginałem*,
 • wyliczenie poniesionej straty,
 • nazwę banku i numer konta, na które ma zostać przelane ewentualne odszkodowanie,
 • zdjęcia dokumentujące stan przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.

*kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem to kopia dokumentu, którego zgodność z oryginałem dokumentu została potwierdzona pieczątką firmową i własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji składającego reklamację.

Brak ww. dokumentów uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji.
W szczególnych przypadkach spedytor ma prawo żądać dodatkowych dokumentów, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.

Roszczenie względem spedytora ulega przedawnieniu po upływie jednego roku:

 • w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub braków w przesyłce – od dnia jej dostarczenia,
 • w przypadku całkowitej utraty przesyłki lub dostarczenia jej z opóźnieniem – od dnia w którym przesyłka miała być dostarczona,
 • we wszystkich innych przypadkach – od dnia wykonania zlecenia.

Przedawnienie w praktyce oznacza, iż po upływie wskazanego terminu spedytor lub przewoźnik umowny nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania i nie uwzględni żądania reklamacyjnego, nawet w sytuacji, gdyby co do zasady, ponosił odpowiedzialność za powstałą szkodę.

Po rozpatrzeniu złożonej reklamacji, spedytor prześle odpowiedź w formie pisemnej lub – w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odpowiedź spedytora na reklamację jest ostateczną decyzją spedytora w ramach postępowania reklamacyjnego.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62