Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane dotyczą.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENPIRE Łukasz Wojciechowski (ul. Toruńska 151, 85-800 Bydgoszcz). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@enpie.pl.

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo działające w ramach grupy przedsiębiorstw:

 • ENPIRE sp. z o.o., ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze przedsiębiorstwa, które są ze sobą powiązane kapitałowo, osobowo i organizacyjnie, a także dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług, przyjęliśmy model współadministrowania danymi. Współadministratorzy zapewniają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W przedsiębiorstwach obwiązuje taka sama Polityka Prywatności. Na jej podstawie administrujemy danymi osobowymi z zachowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów bezpieczeństwa. Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny Współadministrator.

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy przewozu na podstawie art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub art. 6 i 7 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO,
 • zawarcie i wykonanie umowy spedycji na podstawie art. 794 Kodeksu cywilnego oraz art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO,
 • prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • zabezpieczenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności,
 • nawiązanie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe, rozmowa telefoniczna),
 • obsługa procesu składania reklamacji – art. 6 ust.1 lit. b i c,
 • prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych:

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Pani/Pana danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa. Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, w szczególności przewoźnicy, a także kancelarie prawne, firmy informatyczne, telekomunikacyjne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, audytorzy, doradcy.

Pani/Pana dane osobowe mogą również otrzymywać:

 • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
 • podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,
 • pomioty świadczące usługi przewozowe oraz załadowcze,
 • agencje celne,
 • platformy wymiany informacji pomiędzy przewoźnikami,
 • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty zapewniające dostawę oprogramowania,
 • podmioty zapewniające obsługę IT,
 • podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
 • kancelarie prawne,
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Wobec tych państw nie została wydana przez Komisje Europejską decyzja uznająca, że państwa te zapewniają odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu europejskich przepisów o ochronie danych.

Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody i przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez ENPIRE Łukasz Wojciechowski, uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
 2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
 3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
 4. do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),
 5. przez okres 90 dni licząc od daty zarejestrowania rozmowy – w przypadku nagrań z rozmów telefonicznych,
 6. po okresach wskazanych w pkt a) – e) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane wizerunkowe przetwarzane będą tylko na podstawie wcześniej wyrażonej zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO – zgoda osoby.

Podobnie dane pozyskane w wyniku nagrywania rozmów telefonicznych przetwarzane będą na podstawie zgody osoby dzwoniącej wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy – art.6 ust.1 lit. a RODO – zgoda osoby.

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62