Klauzula informacyjna dla kandydatów

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Jako odpowiedzialna organizacja mamy obowiązek chronić udostępnione lub powierzone nam dane osobowe. Przetwarzając dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENPIRE Łukasz Wojciechowski, adres: ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z IOD pod adresem e-mail: iod@enpire.pl.

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo działające w ramach grupy przedsiębiorstw ENPIRE sp. z o.o., adres: ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz.

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze przedsiębiorstwa, które są ze sobą powiązane kapitałowo, osobowo i organizacyjnie, a także dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług, przyjęliśmy model współadministrowania danymi. Współadministratorzy zapewniają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W przedsiębiorstwach obwiązuje taka sama Polityka Prywatności. Na jej podstawie administrujemy danymi osobowymi z zachowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów bezpieczeństwa. Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny Współadministrator.

Wykorzystujemy dane osobowe na potrzeby rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego. W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu. Przetwarzamy dane osobowe opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy; jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, bądź przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENPIRE Łukasz Wojciechowski lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; firmy marketingowe; dostawcy programów i firmy świadczące usługi IT; podmioty współpracujące z ENPIRE Łukasz Wojciechowski lub podmioty przetwarzające.

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy.

W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum. Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa).

Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej jak i elektronicznej. Okres przechowywania danych zależy od tego, czy zrealizowaliśmy wobec Pana/Pani jedną z naszych usług (rekrutacja, praca tymczasowa). Pana/Pani dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5. Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 6 miesięcy, a w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje – maksymalnie 10 lat od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych.

Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody i przetwarzane są nie dłużej niż do chwili wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.

Dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust.2 lit. a RODO – zgoda osoby.

Dane wizerunkowe przetwarzane będą tylko na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – zgoda osoby.

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych
w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, a w późniejszym etapie nawiązanie współpracy z Panem/Panią, będzie niemożliwe.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62