fbpx
Grupa ENPIRE
tel.: +48 52 569 91 62

Elektroniczny obieg dokumentów

e-FAKTURA to przede wszystkim: Szybkość – brak konieczności oczekiwania na dostarczenie poczty przez listonosza, Wygoda – możliwość pobrania i wydruku e-FAKTURY bezpośrednio z wiadomości e-mail, Pewność – wiadomości o e-FAKTURACH możemy wysyłać na kilka adresów e-mail jednocześnie, Oszczędność – usprawnienie obiegu dokumentów oraz płatności, Dbałość o środowisko – zdecydowanie mniej zużytego papieru.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE E-FAKTURY

Serdecznie zachęcamy do uruchomienia usługi e-FAKTURA, umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (mailem) faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, wraz z dokumentami przewozowymi oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów / faktur.

Klientów, którzy chcieliby korzystać z e-FAKTURY prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok formularza – oświadczenia.
Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, wraz z dokumentami przewozowymi oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów, w poniższym brzmieniu:


Niniejsze porozumienie zawierane jest na podstawie § 3 rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661) oraz ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

§ 1

1. Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, wraz z dokumentami przewozowymi oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów / faktur.
2. Wystawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną oraz wszelkie inne pisma i korespondencje związane z realizacją umowy w formacie PDF.
3. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur.

§ 2

1. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e- mail: faktury@enpire.pl lub dagmara.miklaszewska@enpire.pl, karolina.szczukowska@enpire.pl, natalia.montewska@enpire.pl, katarzyna.gesikowska@enpire.pl, marta.paterewicz@enpire.pl, dagmara.kramarska@enpire.pl, michelle.bieryt@enpire.pl, justyna.olech@enpire.pl, karolina.jadecka@enpire.pl, paula.wisniewska@enpire.pl, marta.szymanska@enpire.pl, adrian.zielinski@enpire.pl, ewelina.humiecka@enpire.pl, aleksandra.joppek@enpire.pl, julia.skrzypinska@enpire.pl, kamila.alfs@enpire.pl, dominika.spojda@enpire.pl, agnieszka.brzeska@enpire.pl, monika.karabin@enpire.pl, malwina.skowronska@enpire.pl.
2. Nabywca oświadcza, że adresem e- mail właściwym do przesyłania faktur jest adres e-mail wskazany w formularzu.
3. Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się przesłać potwierdzenie otrzymania faktur drogą elektroniczną na adres e- mail wskazany w pkt 1.
4. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt 1 i 2 poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną.

§ 3

Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

§ 4

1. W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, wystawca traci prawo do wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu zezwolenia.
2. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ADRES KORESPONDENCYJNY: (jeżeli inny niż adres rejestrowy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią oświadczenia dotyczącego zasad otrzymywania eFaktur

Szybkie linki

Media społecznościowe