JAK ZABEZPIECZYĆ ROSZCZENIE REKLAMACYJNE

Specyfika transportu ładunków warunkuje ich szczególną podatność na szereg czynników zewnętrznych zwiększających możliwość powstania szkody. Każdy etap przewozu, obarczony jest ryzykiem wystąpienia zdarzeń, mających negatywny wpływ na stan przesyłki. Niemożliwe jest uwzględnienie każdego ryzyka, które mogłyby stać się źródłem trudności. Nie ma wpływu na awarie sprzętowe, zdarzenia drogowe czy warunki atmosferyczne. Można jednak zminimalizować skutki tego rodzaju sytuacji, dysponując odpowiednią wiedzą. Dowiedz się, jak zabezpieczyć roszczenie reklamacyjne.

Jak i kiedy złożyć roszczenie reklamacyjne?

Pierwszą czynnością w procesie reklamacji jest określenie podmiotu, który na bazie obowiązujących regulacji prawa transportowego, jest uprawniony do dochodzenia roszczenia reklamacyjnego. W praktyce niejednokrotnie mamy do czynienia z zainicjowaniem procesu reklamacyjnego przez osobę nieuprawnioną.

Pamiętajmy! Nadawca jest uprawiony do rozporządzania przesyłką, a tym samym do dochodzenia roszczenia, tylko do momentu przyjęcia listu przewozowego przez odbiorcę. Po przyjęciu listu, odbiorca stwierdzi wadliwy stan przesyłki, jest on uprawniony do zgłoszenia szkody przewoźnikowi.

Oprócz zgłoszenia roszczenia przez osobę uprawnioną, jest jeszcze jeden czynnik, który ma szczególne znaczenie dla wszczęcia procesu reklamacyjnego. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej. Taki wymóg wprowadza nie tylko prawo krajowe (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego §5), ale również międzynarodowe (Konwencja CMR art.32 ust.2). Za formę pisemną wciąż nie jest uznawana zwykła wiadomość mailowa – jeżeli przesyłamy zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej dołączmy do wiadomości skan lub zdjęcie pisma z podpisem. Uprawnieni do dochodzenia roszczeń wielokrotnie zamykali sobie drogę do odzyskania odszkodowania lub rekompensaty, tylko z powodu złożenia reklamacji w nieodpowiedni sposób.

Pamiętajmy również o terminach. To bardzo częsty powód odrzucenia reklamacji. Co prawda na bazie polskich przepisów nie występuje termin graniczny do zgłoszenia reklamacji (z wyjątkiem terminów przedawnienia roszczenia, które wynoszą odpowiednio 1 rok (np. w przypadku ubytku lub uszkodzenia) lub 2 miesiące od wydania przesyłki – w przypadku zwłoki, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia), to zwlekanie z jej złożenie zmniejsza nasze szanse ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie. W transporcie międzynarodowym taki termin jest regulowany art. 30 Konwencji CMR (szkody widoczne powinny zostać zgłoszone już w chwili przyjęcia przesyłki, szkody ukryte w ciągu 7 dni, szkody wynikłe z opóźnienia w terminie 21 dni – wskazane terminy liczymy zasadniczo od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy).

Na co zwrócić uwagę w trakcie transportu?

Po omówieniu kwestii formalnych, przejdźmy do zagadnień związanych ściśle z ładunkiem:

Przygotuj się do transportu

Kluczowe znaczenie dla jakości usługi transportowej ma stan przesyłki wydanej przewoźnikowi. Nie tylko jej odpowiednie opakowanie, ale i rozmieszczenie oraz właściwe zabezpieczenie w przestrzeni ładunkowej, ma wpływ na jej stan końcowy. Wydając przesyłkę zadbaj, aby kierowca uczestniczył w załadunku (lub przynajmniej był jego świadkiem), zapoznał się z jej stanem, potwierdził sposób zabezpieczenia lub zabezpieczył ją samodzielnie. Przewoźnik może odmówić przyjęcia wadliwie przygotowanej przesyłki.

Bądź w stałym kontakcie ze spedytorem lub przewoźnikiem

Wielu późniejszych trudności można uniknąć zapobiegając im w porozumieniu ze zleceniobiorcą (np. zmiana trasy, zmiana pojazdu). Mierz siły na zamiary. Każdy transport musi być odpowiednio zaplanowany. Negatywne czynniki, które można przewidzieć już na wstępnym etapie, powinny zostać ujęte w planie transportu (np. prognoza pogody, kolejki na granicy). Nie stawiaj warunków niemożliwych do spełnienia. Gdy znane są Ci utrudnienia, nie oczekuj realizacji przewozu pomimo ich istnienia (np. pokonanie trudnego odcinka w nierealnym czasie).

Jeżeli odbierasz przesyłkę zweryfikuj jej stan 

Jest to decydujący moment w procesie późniejszego dochodzenia roszczenia reklamacyjnego. Jeżeli zaniedbasz podjęcia działań na tym etapie, nie będziesz już mógł ich cofnąć. zweryfikuj stan przesyłki i opakowania,

zrób zdjęcia uszkodzonych elementów (zarówno zdjęcie detali, jak i zdjęcia w szerszym ujęciu, najlepiej wraz z autem (z widocznymi tablicami rejestracyjnymi auta), którym ładunek był transportowany, jeżeli masz taką możliwość zrób również zdjęcia ładunku na pojeździe),
wpisz krótką notatkę na temat szkody w liście przewozowym (dokumencie CMR),
przygotuj wraz z kierowcą protokół szkody, w którym zostanie opisany stan przesyłki, data przyjęcia oraz prawdopodobny powód uszkodzenia. Protokół szkody to najważniejszy dokument w procesie likwidacji szkody. Nie zapomnij o nim.
zabezpiecz uszkodzony towar na wypadek konieczności jego oględzin. Jeżeli chcesz go naprawić, zaczekaj na taką dyspozycję od podmiotu, któremu złożysz reklamację.

Po zgłoszeniu reklamacji pamiętaj, że to dopiero początek, nie koniec procesu dochodzenia należności.

Reklamacja powinna zawierać pełny materiał- dowody, który udało Ci się zgromadzić, specyfikację towaru oraz dokument kosztowy (zazwyczaj faktura) na potwierdzenie wartości ładunku. Powinieneś również określić jaka jest kwota roszczenia. Nie zawsze taką kwotą musi być cała wartość towaru.

W przypadku, gdy przewoźnik zgłosi szkodę ze swojej polisy OCP, ubezpieczyciel może zwrócić się o dodatkowe dokumenty konieczne w procesie likwidacji szkody, wydania towaru do oględzin, czy też potwierdzenia utylizacji towaru.

Musisz również brać pod uwagę granice odpowiedzialności. Przewoźnik odpowiada tylko za uszkodzony ładunek. Dlatego powinieneś unikać powstania kosztów dodatkowych – ani przewoźnik, ani jego ubezpieczyciel nie zrekompensują ich, w przypadku doliczenia do wartości szkody.
W transporcie międzynarodowym górną granicę odpowiedzialności przewoźnika za częściowe lub całkowite zaginięcie towaru określa Konwencja CMR art. 23 ust.1 i 3. Jest to kwota stanowiąca równowartość 8,33 SDR (specjalnej jednostki rozrachunkowej) za 1 kg brakującej wagi brutto. Możesz więc zostać zaskoczony wysokością odszkodowania, znacznie mniejszą niż wartość towaru.

ENPIRE TRANSPORT radzi

Specjaliści ENPIRE rekomendują wykupienie ubezpieczenia cargo, które w pełni chroni przewożoną przesyłkę od niespodziewanego ryzyka. Na wielu poziomach jest to idealna ochrona interesu nadawcy i odbiorcy ładunku. Jako jego atuty, należy wskazać:

  • brak konieczności wykazywania winy przewoźnika, jak w przypadku zgłoszenia szkody z polisy OCP,
  • szerszy zakres ochrony w porównaniu do odpowiedzialności z polisy OCP (np. zdarzenia losowe),
  • znacznie szybsza decyzja o wypłacie odszkodowania,
  • odpowiedzialność do pełnej wartości przesyłki, deklarowanej jako suma ubezpieczenia,
  • niska składka.

Zapytaj spedytora ENPIRE o możliwość objęcia swojej przesyłki ubezpieczeniem cargo.

Zapraszamy do kontaktu

transport drogowyCopyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62