PRZEWÓZ TOWARÓW POMIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ I UNIĄ EUROPEJSKĄ OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU

WYTYCZNE DLA PRZEWOŹNIKÓW I KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jak wiadomo Zjednoczone Królestwo 1 lutego 2020 opuściło Unię Europejską i do końca bieżącego roku jest w tzw. “okresie przejściowym”, podczas którego ustalane są między innymi warunki handlu i przewozu towarów. Przyjrzyjmy się zatem jak będą wyglądały nowe zasady transportu z/do Wielkiej Brytanii.

Dokumenty i potrzebne zezwolenia

Do wykonywania swojej pracy brytyjscy kierowcy nadal będa zobowiązani do posiadania przy sobie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej Kierowcy (Driver Certificate of Professional Competence, CPC). Kierowcy z UE pracujący dla brytyjskich operatorów mogą nadal posługiwać się CPC, jednakże jeśli będą wykonywać tę pracę w długim terminie powinni je wymienić na wystawione przez Wielką Brytanię. Niestety kierowcy brytyjscy pracujący dla operatorów z UE będą musieli wymienić swoje CPC na świadectwa odpowiednie dla UE.

W dalszym ciągu kierowcy będa zobowiązani do posiadania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, a w niektórych krajach także międzynarodowego prawa jazdy IDP.

Ciągle trwają rozmowy co do potrzeby posiadania przez brytyjskich kierowców pozwoleń na wjazd na teren UE. Paszport kierowców z Wielkiej Brytanii będzie musiał być ważny przez co najmniej 6 miesięcy, aby mogli oni podróżować do UE. Obywatele UE, EOG i Szwajcarii od 1 października 2021 roku przy wjeździe do Wielkiej Brytanii będą zobowiązani posiadać paszport.

Brytyjscy przewoźnicy wykonujący przewozy międzynarodowe będą nadal potrzebowali odpowiedniej licencji dla operatorów “brytyjskiej licencji na poruszanie się po wspólnocie” (wytyczne zostaną zaktualizowane, gdy tylko zostaną uzgodnione nowe przepisy). Brytyjscy przewoźnicy będą też musieli posiadać na niektóre przewozy zezwolenia EKMT, jednak nie jest jeszcze ustalone jednoznacznie na jakie przejazdy.

Od nowego roku brytyjscy kierowcy w trakcie poruszania się po krajach UE będą potrzebowali Zielonej Karty – ubezpieczenia komunikacyjnego. Można będzie ją uzyskać od towarzystwa ubezpieczającego pojazd. Kierowcy będą musieli posiadać także naklejkę z kodem GB umieszczoną na tyle pojazdu lub przyczepy.

Operatorzy z UE są zobowiązani do posiadania licencji wydanej przez kraj, w którym mają swoją siedzibę oraz kopii licencji wspólnotowej. Będą musieli posiadać także dowód ubezpieczenia pojazdu i przyczepy. Kierowcy z UE nadal mogą wykonywać operacje kabotażowe na terenie Zjednoczonego Królestwa – nie ma jeszcze ustalonych zasad co do tego typu przewozów.

Obowiązki transgraniczne w trakcie transportu towarów

Firma transportowa nadal będzie mieć obowiązek przygotowania wszystkich właściwych dokumentów celnych (osobiście bądź przez firmy spedycyjne), które kierowca musi mieć w pojeździe podczas trwania przejazdu.
Od 1 stycznia 2021 r. deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony (EXS i ENS) będą wymagane w trakcie przywozu i wywozu z Wielkiej Brytanii. Ze względu na pandemię koronawirusa deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony towarów przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii nie będą wymagane do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przewóz towarów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

Kierowcy samochodów ciężarowych opuszczający Wielką Brytanię lub wyznaczeni przewoźnicy powinni sprawdzić w serwisie internetowym „Check an HGV is ready to cross the border” czy ich samochód ciężarowy ma dokumentację wymaganą do przekroczenia granicy Wielkiej Brytanii. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy samochód będzie opuszczał Zjednoczone Królestwo przez Dover lub Eurotunel. W takim wypadku potrzebne będzie zezwolenie “Kent Access Permit” do przejazdu przez obszar hrabstwa Kent. 

Kierowca musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do spełnienia wymogów importowych kraju UE, do którego wjeżdża. Przedsiębiorca realizujący przewozy w ramach procedury ATA musi przekazać kierowcy karnet ATA i towar, który następnie zostanie skierowany do kontroli granicznej w urzędzie wyjścia w Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia kierowca musi sprawdzić czy zostały spełnione wymogi dotyczące deklaracji EXS i ENS w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przewozu. Na granicy z UE kierowca musi okazać karnet ATA, a następnie przekazać go odbiorcy towarów. 

Kierowca realizujący przejazdy na podstawie konwencji TIR musi posiadać świadectwo uznania pojazdu drogowego do przewozu towarów pod zamknięciem celnym. Przedsiębiorca lub spedytor musi przekazać kierowcy karnet TIR oraz dopełnić formalności pozwalających na zadeklarowanie przewozu w systemie NCTS. Karnet TIR wraz z towarem musi być przedstawiony organom kontroli granicznej w urzędzie wyjścia w Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia kierowca musi sprawdzić czy zostały spełnione wymogi dotyczące deklaracji EXS i ENS w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przewozu. Na granicy z UE kierowca musi okazać karnet TIR i upewnić się czy został on podstemplowany przez organy celne UE, a po zakończeniu przejazdu kierowca musi go zwrócić do przedsiębiorcy lub spedytora.

Przewóz towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Kierowca mający zamiar opuścić Unię Europejską powinien posiadać właściwe dokumenty celne, musi potwierdzić czy przedsiębiorca dopełnił unijnych procedur wywozu i oraz czy eksporter spełnił wszystkie wymogi Wielkiej Brytanii w zakresie przywozu.

Od stycznia 2021 r. przez okres 6 miesięcy obowiązywać będą różne wymogi celne dla towarów kontrolowanych i niekontrolowanych. Od początku roku przewoźnik musi posiadać MRN przy przewozie towarów kontrolowanych. Przy przewozie towarów niekontrolowanych można dokonać wpisu do własnej ewidencji handlowej i zgłoszenia uzupełniającego, złożonego w Królewskim Urzędzie Podatkowym i Celnym (HM Revenue and Customs, HMRC). Będą też wymagane deklaracje EXS dla towarów opuszczających obszar celny UE oraz ENS w przypadku przywozu towarów do Zjednoczonego Królestwa.

Dla przewożonych towarów kierowca musi posiadać dowód zgłoszenia celnego od przedsiębiorcy, który może zawierać: numer MRN (UK entry number), numer EORI przedsiębiorcy (jeśli importer zgłasza deklarację w ramach własnej ewidencji), unijny numer MRN zgłoszenia wywozowego.

Brytyjskie władze twierdzą, że nie będą zatrzymywać rutynowo pojazdów wjeżdżających na terytorium ich państwa, jednak funkcjonariusze służb granicznych mogą kontrolować pojazdy pod kątem przestępstw celnych oraz bezpieczeństwa.

Kierowca realizujący przewóz towarów w ramach procedury CTC powinien otrzymać od przedsiębiorcy dokument TAD ze zwolnieniem do procedury tranzytowej lub numer LRN, który nie został zwolniony do procedury tranzytowej. Firmy transportowe korzystające z procedury CTC będą mogły stosować proces oparty na dokumentach papierowych lub korzystać z serwisu GVMS (Goods Vehicle Movement Service), w zależności od miejsca docelowego przesyłki. Kierowca będzie musiał posiadać numer referencyjny MRN z dokumentu TAD, który stanowi dowód, że towar posiada deklarację do przewozu.

Jeżeli kierowca realizuje przewóz towarów do Wielkiej Brytanii na podstawie konwencji ATA, jest zobligowany posiadać karnet ATA, podstemplowany przez organy celne UE. Kierowca realizujący przewóz na podstawie konwencji TIR musi posiadać świadectwo uznania pojazdu drogowego do przewozu towarów pod zamknięciem celnym. Przedsiębiorca lub spedytor ma obowiązek przekazania kierowcy karnetu TIR, zadeklarowania przewozu w systemie NCTS oraz przekazania numerów referencyjnych towarów. Na granicy z UE kierowca musi posiadać karnet TIR, a na przejściu z Wielką Brytanią dostosować się do lokalnych procedur. Po zakończeniu przejazdu karnet TIR powinien być zwrócony do przedsiębiorcy lub do firmy transportowej.

Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony muszą być złożone na 1 godzinę przed przybyciem do UE (podróż Eurotunelem) lub 2 godziny wcześniej (rejs przez Dover). Obowiązkiem firmy transportowej jest posiadanie tej deklaracji przy wjeździe do Francji, wypełnionej przed rozpoczęciem przewozu. W przypadku zawrócenia kierowcy z Francji z powodu nieposiadania deklaracji bezpieczeństwa, należy skontaktować się pośrednikiem celnym.

Brytyjski rząd przygotował zestaw procedur i wytycznych dla przewoźników i kierowców, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Nie wszystkie zasady co tego rodzaju przewozów zostały ustalone ostatecznie, a na niektóre wyjaśnienia musimy jeszcze zaczekać. Będą one ustalane z władzami UE i ogłaszane na bieżąco na rządowej stronie Wielkiej Brytanii.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62