ZMIANY W HOMOLOGACJI POJAZDÓW

Dnia 1 września 2020 roku w życie weszło nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 roku, dotyczące homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych urządzeń technicznych przeznaczonych do takich pojazdów. Rozporządzenie to odnosi się do pojazdów kategorii M (pojazdy silnikowe posiadające przynajmniej cztery koła, służące do przewożenia pasażerów – samochody i autobusy), N (pojazdy silnikowe przystosowane do przewozu towarów – samochody dostawcze i ciężarowe), O (przyczepy i naczepy).

Jak wygląda procedura homologacji?

Homologacja jest to proces, dzięki któremu pojazd zostaje dopuszczony do ruchu. Procedurą wydawania homologacji w Polsce zajmuje się dedykowany do tego urząd czyli Transportowy Dozór Techniczny. TDT na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej do tego jednostki, wydaje producentowi świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do wprowadzenia go na rynek.  Świadectwo to potwierdza spełnienie przez pojazd wymagań technicznych określonych w odpowiednich aktach prawnych. Nabywca kupujący nowy pojazd otrzymuje tzw. “świadectwo zgodności”, które zaświadcza, że pojazd jest zgodny z homologowanym typem pojazdu i ze wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi w momencie jego wyprodukowania.

Jaki jest cel wprowadzenia Rozporządzenia oraz czego ono dotyczy?

Celem tych zmian jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk w zakresie niezgodności produktu, w tym przypadku pojazdów, z wymaganiami homologacyjnymi, które zagrażają bezpieczeństwu w kontekście ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Nowe przepisy dotyczyć będą zarówno producentów pojazdów, ich przedstawicieli, importerów i dystrybutorów oraz instytucji zajmujących się dopuszczaniem nowych pojazdów do ruchu. Rozporządzenie to wprowadza też nową kwestię, dodatkowy nadzór nad rynkiem pojazdów już eksploatowanych. Oznacza to, że pojazdy, które zostały dopuszczone do ruchu będą mogły być ponownie zweryfikowane przez organy nadzoru rynku poszczególnych państw członkowskich (samochody wyprodukowane w jednym kraju będą mogły być zweryfikowane przez odpowiedni urząd w innym kraju). Rozporządzenie przewiduje minimalną liczbę kontroli pojazdów, która jest zależna od liczby zarejestrowanych pojazdów w danym państwie członkowskim. Komisja Europejska może też zlecić na własny koszt ponowne badania kontrolne pojazdów innym jednostkom do tego upoważnionym niż ta, która przeprowadziła poprzednie badanie homologacyjne. Przepisy w nowej Regulacji wskazują też na kwestie ważności świadectw homologacji, nowych wzorów dokumentów oraz wprowadzają dodatkową indywidualną europejską homologację dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii. Dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za homologację pojazdów za niespełnienie warunków lub niezgodności z zapisami w Rozporządzeniu przewidziane są kary finansowe.


Reforma rynku transportowego i wprowadzenie homologacji jest ważnym krokiem na rzecz walki z zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Inicjatywy komisji obejmują normy jakości powietrza i normy emisji CO, poprawę wyników badań emisji z samochodów, wsparcie rynku paliw alternatywnych w tym produkcji baterii do aut. Przepisy, które weszły w życie 1 września znacząco podniosą poziom jakości i niezależność homologacji typów pojazdów i badań, wzmacniając ogólny system nadzoru oraz ochronę konkurencyjności przemysłu europejskiego.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62